ביטוח חיים

מהו ביטוח חיים ?

ביטוח חיים מספק למוטבים שלנו הגנה מפני מוות. ביטוח חיים הוא חוזה בין שני ישויות לפיו האחד- המבוטח (או שאיריו) משלם לשני- המבטח, פרמיה הנקבעת בחוזה ביטוח חיים ביניהם על פי הנקוב בפוליסת ביטוח חיים.באופן לא מובן, אחד הביטוחים החשובים בחיינו הוא ביטוח חיים, ביטוח שאין אנו יכולים ליהנות ממנו. ביטוח חיים, בשונה מביטוחים אחרים, מגן על המוטבים שלנו לאחר מותנו. חברת הביטוח שרכשנו אצלה פוליסת ביטוח חיים מנהלת קופה שחבריה יצטרכו לפצות את המבוטחים בביטוח חיים בבוא היום.


סכום הפיצויים בפוליסת ביטוח חיים ?

בפוליסת ביטוח חיים אין הגבלה לסכום הפיצויים לכן סכום הפיצויים שישולם בקרות מקרה הביטוח תלוי בהגנה אותה רכשתם. ניתן לרכוש סכום פיצויים ככל העולה על דעתכם אולם חברת הביטוח יכולה להתנגד לסכום זה,כמובן שככל שסכום הפיצויים במקרה מוות גדול יותר כך הפרמיה שתאלצו לשלם עבור רכישת ביטוח חיים תהיה גבוה יותר. ניתן לרכוש מספר פוליסות ביטוח חיים ע"י מספר ממבטחים שונים (בתנאי שהמבטחים ידעו על כך מראש). דהיינו אם רכשתם מספר פוליסות לביטוח חיים (בידיעת המבטחים) הרי שבמקרה של מוות ישולמו הסכומים שנקבעו לפי כל הפוליסות שרכשתם –במצטבר.


המוטבים בפוליסת ביטוח חיים

בפוליסת ביטוח חיים המוטב הוא המבוטח או שאיריו החוקיים, זאת אם לא נקבע בפוליסה מוטב אחר . אם נקבע בפוליסה שהמוטב הוא בן זוג אך לא מוזכר שם – יזכה בתשלום פוליסה ביטוח חיים מי ששבזמן קרות הביטוח היה הבן זוג. אם נקבע שהיורשים הם קרובים אחרים, במקרה זה יזכו אלו שהיו בעודם חיים בקרות המקרה. אם נקבע צאצאים או ילדים – החוזה יכלול גם את מי שמאומץ וגם את מי שנולד 300 ימים אחרי הפטירה. אם קבעו מוטבים אחדים ללא ציון החלק של כל אחד מהם – יחלקו את התשלום באופן שווה.

אם נפטר מוטב עוד לפני מקרה הביטוח – יזכו בתשלום בן הזוג שלו או הצאצאים שלו על-פי דין. במקרה ואין שאירים או אם המוטב ויתר על הזכות שלו לפני מקרה הביטוח – הזכות עוברת אל תגמולי הביטוח למבוטח. בהנחה ולא נרשמו מוטבים בפוליסת ביטוח חיים, הרי שצו ירושה יורה מי זכאי לתשלום זה לוקח חודשים ולא מומלץ כלל ועיקר.


ביטול פוליסת ביטוח חיים כיצד:

בתוך 30 יום לאחר שהתברר לחברת הביטוח על הפרת חובת הגילוי של עניין מהותי בטרם ההתקשרות בהסכם הביטוחי (למשל אי חשיפת מצב בריאותי). זכות זו נתונה לחברת הביטוח רק בתוך שלוש השנים הראשונות מתחילת רכישת פוליסת ביטוח חיים פרט למצב בו המידע השגוי נמסר למבטח כדי לרמות את חברת הביטוח. במצב של כוונת מרמה מצד המבוטח יכולה המבטחת לבטל את פוליסת ביטוחי חיים לאלתר.המבוטח לא משלם את פרמיית הפוליסה – במקרה כזה מתבטלת הפוליסה לאחר שתי דרישות תשלום בכתב והודעה למבוטח שנקבע בקביעה בלתי חוזרת (בהנחה ונקבע כזה). לגבי מרכיב החיסכון בפוליסת בטוח חיים רשאי המבוטח לדרוש את ערכי הפדיון שנצברו בפוליסת ביטוח חיים לאחר ביטול הפוליסה.המבוטח יכול לבטל את פוליסות ביטוח חיים בכל רגע שיחפוץ,הוא חייב לעשות כן ע"י הודעה למבטח כפי שנכתב בפוליסה.

העיקר הבריאות ותישארו בחיים.